ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Проект "Успех за теб"

Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. По-голямата продължителност на проекта – 5 години, ще позволи по-добро усвояване на придобитите умения и постигане на по-добър ефект. Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити. Има възможност за работа на образователните медиатори и социалните работници. Ще се финансират дейности по кариерно ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, особено след 7-ми клас, накъде да продължат образованието си. Друга част от дейностите са за ученици със специални образователни потребности. От една страна се подкрепят учениците в подготовка по учебното съдържание, а от друга – чрез рехабилитации и терапии, психологическа подкрепа и др. И за двата вида подкрепа могат да се назначават специалисти, които да работят в училищата с тези деца, като тук се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, социални работници, помощници на учителя и др. Училищата ще получават финансиране и за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности. В проекта има заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал. В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование. С финансиране от 151 123 000 лева училищата ще могат да подкрепят близо 100 000 ученици и техните родители. Новият системен проект ще включва четири основни дейности: Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители и експерти от РУО, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие: предвижда се около 4 000 педагогически специалисти да преминат обучения с 1, 2 или 3 кредита в съответствие с техните нужди. Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“. Дейност 2 ще използва активно образователните медиатори, които са назначени по националната програма „Подкрепа за образователните медиатори“ или са назначени със средства, получавани от училищата по чл. 52а по Наредбата за финансирането. По „Успех за теб“ медиаторите ще получат финансиране за до 4 часа на ден допълнителен труд Дейност 3. „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование. Дейност 4. „Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на учениците в училищното образование“: чрез тази дейност ще бъдат финансирани допълнителни обучения и занимания по интереси, така както се случваше и по „Подкрепа за успех“. Дейността предвижда: • Допълнително обучение по учебни предмети с фокус върху обучението по български език на ученици, за които българският език не е майчин, допълнително обучение (вкл. синхронно обучение от разстояние в електронна среда, когато е приложимо) за ученици с пропуски в усвояването на учебното съдържание, допълнително обучение и подкрепа за подготовка на учениците за национално външно оценяване и ДЗИ, консултиране по учебни предмети и кариерно ориентиране на учениците. • Повишаване на езиковата култура и познания чрез изучаването на чужд език и преодоляване на пропуски в обучението, стимулиране на творческите изяви и повишаване на мотивацията за учене, чрез занимания по интереси приоритетно в тематични направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, чужди езици, „Интеркултурно образование“ и др. • Обогатяване на прилаганите образователни програми и практически занимания за екологично образование, за формиране на екологична култура, съзнание и поведение, запознаване с екологичните закони, защита, управление и разумно използване на природните ресурси, опазване на природната среда и на екологичното равновесие. • Грижа за здравето посредством прилагане на ефективни програми за здравно образование, здравословно хранене, първа долекарска помощ, безопасно движение по пътищата. • Подобряване на физическата култура чрез подкрепа за провеждането на тренировъчни занимания по видове спорт и на спортни дейности в училищата. Общата подкрепа по Дейност 4 ще се предоставя чрез допълнителни занимания на ученици от начален етап и от прогимназиален етап на основно образование по учебни предмети за преодоляване на обучителни затруднения/дефицити в обучението с фокус допълнителни занимания по български език за ученици, чийто майчин език не е българският, извън училищния учебен план; допълнителни занимания за ученици от гимназиален етап, вкл. за подготовка за ДЗИ с фокус БЕЛ като задължителна матура; занимания по интереси, които не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа, други според потребностите на учениците. Занимания по интереси ще се предоставят освен на ученици от уязвими групи и на други ученици от включените училища с оглед приобщаващия характер на образованието. Кариерното ориентиране и консултиране в обхванатите училища ще е за всички ученици с фокус учениците от уязвими групи. Училището ще се включи в Проекта по дейност 4 . Групи по Проект»Успех за теб» по Дейност 4. 1/ Математика 6 клас , 2 пакета x 10 часа, 20 учебни часа Период -17.06.-28.06. 2024 г. 2/ Математика 7 клас, 3 пакета x 10 часа, 30 учебни часа Период - 16.02.-14.06. 2024 г. 2. Ръководител на групи по Дейност 4: - Група по математика, VI, VII клас, г-жа Теменужка Цолова, старши прогимназиален учител, преподавател по математика