ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Проект "Образование за утрешния ден"

През 2019/2020 г. в училище беше сформиран клуб "Работим и играем с компютър" по дейност 6 на проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ с цел повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. Планираните дейности бяха успешно завършени през следващата учебна година поради пандемията от COVID-19.