ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Проект "Подкрепа за успех"

От учебната 2018/2019 г. до края на учебната 2021/2022 г. училището ни беше включено в следните дейности по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“:

- дейност 2 - обучение на педагогически специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа;

- дейност 3 - осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание;

- дейност 6 - осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от V до VII клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие.