ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Решения

Учебна 2021/2022 година:

Протокол № 4/03.09.2021 г.:

- ОбС одобрява и съгласува направения избор за учебници за I, III и VII клас;

- приема Училищните учебни планове за 2021/2022 година;

- приема следните училищни документи: Етичен кодекс на училищната общност; Програма за превенция на ранното напускане на училище; Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; Мерки за повишаване качеството на образованието; актуализация на Стратегията за развитие на училището;

- на заседанията при обсъждане на бюджета и отчетите при всяко тримесечие да присъства председателят на ОбС

Протокол № 5/16.03.2022 г.:

- ОбС приема проекта на бюджета за 2022 г.;

- одобрява и приема училищния план-прием за I и V клас

Протокол № 6/18.03.2022 г.:

- ОбС одобрява и съгласува направения избор за учебници за I и IV клас, и история и цивилизации за V клас

 

Учебна 2022/2023 година:

Протокол № 7/05.09.2022 г.:

- ОбС приема Училищните учебни планове за 2022/2023 г.;

- приема следните училищни документи: Етичен кодекс на училищната общност; Програма за превенция на ранното напускане на училище; Мерки за повишаване качеството на образованието; актуализация на Стратегията за развитие на училището