ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Проект "Твоят час"

През 2016/2017 и 2017/2018 години извънкласните дейности в училище се реализираха по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1. През двете години работиха клубове за занимания по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и по математика.