ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Горна Митрополия

Училищни документи

Прикачени документи

Етичен кодекс на училищната общност, 2021/2022 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище, 2021/2022 учебна година
План за квалификация на педагогическите кадри в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Горна Митрополия, учебна 2021/2022 година
Правилник, ч.3
Правилник, ч.2
Правилник за устройството и дейността на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Горна Митрополия, учебна 2021/2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, 2021/2022 година
Училищен учебен план, 2021/2022 година
Годишен план на училището за учебната 2021/2022 година
Форми на обучение в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Горна Митрополия за учебната 2021/2022 година
Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Горна Митрополия, учебна 2021/2022 година
Стратегия за развитие на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" за периода 2020-2024 година